måndag, november 26, 2012

Dags för Skolverket att uppdatera sin värdegrund

Så här inför adventstid har Skolverket gjort ett försök att tydliggöra sina riktlinjer för skolsamlingar i kyrkan. Skolverket ger sitt medgivande till sådana samlingar med förbehållet att det inte finns några religiösa inslag i ceremonin. Det är alltså inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen "förmedlar religiösa budskap".

Jag blir så klart nyfiken på hur Skolverket definierar "religiösa budskap", och på hur dessa kan tänkas skiljas från sekulära budskap. Lovisa Bergdahl påpekade i en debattartikel för en tid sedan att det tycks som att en protestantisk syn på ”ordet allena” lever stark inom Skolverket. Detta då det ”religiösa" som Skolverket invänder emot tycks begränsa sig till "inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse". En av Bergdahls poänger var att medvetenheten om kyrkorummets, symbolernas och bildernas förkunnande potential helt saknades i Skolverkets religionsförståelse. Det tycks hon ha helt rätt i!

Men så tänker jag på skolans uttalade värdegrund. Denna skall ju vila på "etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism". Kristen etik tycks alltså vara OK så länge den uttolkas och förmedlas av skolan själva. Men de som förvaltar den kristna traditionen, det vill säga kyrkan, får alltså enligt Skolverket inte själva uttala sig i frågan. Jag misstänker att detta har att göra med att kyrkan inte uppfattas som "neutral", utan snarare som en "religiös" ideologiproducent. Här menar jag att Skolverket behöver uppdatera sin syn på möjligheten till neutralitet, samt ideologins ofrånkomlighet.

Vad gäller frågan om hur "religiösa budskap" skall definieras, så misstänker jag att Skolverket tänker sig att dessa har med metafysik att göra. Det vill säga att religion handlar om föreställningar om hur tillvaron är beskaffad och bör vara, som inte går att verifiera empiriskt. Med en sådan syn ställs religion och metafysik förstådda som subjektiva försanthållanden, mot vetenskap förstådd som objektiva sanningar. Men, konsekvensen av en sådan förståelse av religion blir dock att alla typer av värderingar ligger illa till. Även så kallade "sekulära värderingar" som frihet, jämlikhet och broderskap blir i denna mening religiösa. Det är alltså dags för Skolverket att uppdatera, inte bara sitt religionsbegrepp, utan även sin värdegrund.

--
Läs även Henrik Ehrenberg i Aftonbladet.

För tidigare bloggposter på samma tema, se: här, och här.lördag, november 24, 2012

Cornel West on philosophy

"You’re made in the image of God. You’re a featherless, two-legged, linguistically conscious creature born between urine and feces. Thats us. One day your body will be the culinary delight of terrestrial worms. You know that. Be honest. Put on your three-piece suit if you want to, but thats not armor against death. The question is: Who are you going to be in the meantime, in this time and space? You don’t get out of time and space alive."

- Cornel West - Hope on a Tightrope, s. 28